14 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ไฟเขียวนิสิตแต่งชุดสุภาพเข้าเรียน

14 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ไฟเขียวนิสิตแต่งชุดสุภาพเข้าเรียน

14 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ อนุญาต นิสิตปริญญาตรี แต่งกายชุดชุดสุภาพ เข้าเรียนได้ เชื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบ ข่าวประกาศไฟเขียว อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดสุภาพมาเรียนได้ในรายวิชา ที่คณาจารย์ผู้ลงนามในบันทึกข้อความนี้เป็นอาจารย์ผู้สอน เปิดเผยโดยเฟซบุ๊กของ นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์พรสันต์ได้ลงโพสต์ภาพหนังสือเอกสารการลงนามของ 14 คณาจารย์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทำหนังสือแจ้งคณบดี อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรี เลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนได้ โดยเนื้อหาในเอกสารลงนาม ระบุดังนี้

บันทึกข้อความ ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 6 สิงหาคม 2565

เรื่อง อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพเข้าเรียนในรายวิชา ที่คณาจารย์ผู้ลงนามในบันทึกข้อความนี้เป็นอาจารย์ผู้สอน เรียน คณบดี ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ข้อ 6 (2) การแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรีในการเข้าเรียน ให้แต่งกายด้วยขุด เครื่องแบบปกติ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนก้าหนดให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณบดี ความ แจ้งแล้วนั้น

คณาจารย์ผู้ลงนามในบันทึกข้อความนี้มีความเห็นร่วมกันว่า นิสิตควรมีเสรีภาพในการแต่งกายอัน เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ประกอบกับการไม่แต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติไม่ได้เป็น อุปสรรคกีดขวางหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแต่อย่างใด จึงสมควรอนุญาตให้นิสิตสามารถ เลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่คณาจารย์ผู้ลง นามในบันทึกข้อความนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนได้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดําเนินการต่อไปจักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ โพสต์ของอาจารย์พรสันต์ยังได้เขียนข้อความแสดงความเห็นหลังการลงนามในครั้งนี้ด้วยว่า 

การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ” หรือไม่อย่างไรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “เครื่องแบบนิสิต” แต่อย่างใด นิสิตพึงมีเสรีภาพ (ตามรัฐธรรมนูญ) ในการที่จะเลือกแต่งกายเข้าเรียนได้

ดังนั้น คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 14 คน (รวมผมอยู่ด้วย) จึงร่วมกันทำบันทึกข้อความอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่บรรยายได้ครับ อนึ่ง วิชาที่ผมรับผิดชอบบรรยายสำหรับชั้นปริญญาตรีนั้นคือ “วิชากฎหมายปกครอง ตอนที่ 4” นิสิตที่ลงเรียนกับผมสามารถเลือกแต่งกายตามบันทึกนี้ได้เลยครับ

เตือนภัย QR Code ลวง สแกนแล้วพาไปกรอกข้อมูลแทน

รองโฆษกรัฐบาล ได้ประกาศแจ้งเตือนถึงการพบเจอ QR Code ลวง ที่เมื่อสแกนจ่ายเงินไปแล้ว กลับพาไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์แทน

QR Code ลวง – (3 ส.ค. 2565) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความนิยมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในประเทศไทย มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก แพร่หลายในประชาชนทุกช่วงวัยและผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการ “พร้อมเพย์” (Prompt pay) และ QR Payment รวมถึง Government Wallet (G-Wallet) ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ชิมช้อปใช้ การขายสลาก เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ครองอันดับ 3 ของโลก

จากความนิยมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในประเทศไทย ทำให้มิจฉาชีพใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ทั้งนี้ จากรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) พบมิจฉาชีพใช้กลโกงรูปแบบใหม่ เมื่อสแกน QR CODE จ่ายเงิน ระบบจะพาเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นแล้วให้กรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น บัญชีธนาคาร หรือให้โอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ร้านค้า หากเจอเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวให้ยกเลิกดำเนินการทันที เพื่อป้องกันมิจฉาชีพดึงข้อมูลส่วนตัวและธุรกรรมการเงิน

นางสาวรัชดาฯ ย้ำ รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย National e-Payment อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้น ก่อนสแกนจ่ายเงินด้วย QR CODE ต้องเลือกสแกนผ่าน QR CODE ของธนาคารโดยตรง เมื่อสแกนแล้วควรตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและยอดเงินทุกครั้งเพื่อความถูกต้อง และการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์นั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะ หรือ ฟรี Wi-Fi เพื่อป้องกันการดักขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป